Warsztaty nauki gry na gitarze w ramach projektu Klubu Młodzieżowego „Przyszłość należy do NAS” – II Edycja

W ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja dbamy o rozwój naszych uczestników, między innymi poprzez zajęcia z nauki gry na gitarze ??
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.