Zdjęcia z projektów

Projekty zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11. 1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Projekt „Bądźmy Razem” współfinansowany przez LGD Grudziądzki Spichlerz

Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Przyszłość należy do nas. Klub młodzieżowy.

 

Bliżej siebie