Projekt „Przyszłość należy do nas” – II Edycja

Projekt  „Przyszłość należy do nas”  – II Edycja

Rekrutacja rozpoczyna się  01.01.2022r.

Okres  realizacji projektu:  01.01.2022 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia,  głównie  do uczniów  kl. VII i VIII, z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Miasto Chełmża, Papowo Biskupie.

Celem projektu  jest utworzenie Klubu Młodzieżowego i wsparcie młodzieży szkolnej w budowaniu swojej przyszłości poprzez rozwój umiejętności językowych, efektywnej nauki komunikacji, rozwoju talentów oraz aktywnej postawy i objęcie wsparciem 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, oraz 4 osób z ich otoczenia.

W trakcie trakcie projektu, w ramach Klubu Młodzieżowego odbywać się będą:

 • warsztaty z  coachingu rówieśniczego
 • warsztaty językowe
 • warsztaty komputerowe
 • lekcje rysunku
 • warsztaty   gry na gitarze
 • wycieczki
 • zajęcia kulinarne
 • odrabianie  lekcji i nadrabianie zaległości
 • warsztaty odkrywające talenty

PLANOWANE EFEKTY:

Wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości pomagania i odpowiedzialności za innych mieszkańców wspólnoty. Uczestnicy zostaną ukierunkowani , wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei również po zakończeniu realizacji projektu.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Zamieszkanie na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem.(Opiekuna Prawnego)
 2. Posiadanie statusu  osoby  zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potwierdzonym odpowiednim dokumentem – z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji,  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem;
 3. Uczestnictwo tylko w  jednym projekcie objętym grantem dofinansowanym w ramach „Lokalne Ośrodki włączenia społecznego Ziemi  Gotyku” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 4. Wiek szkolny, tj. 6/7 lat do 18 roku życia ( lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

 1. Osoby od 12 do 16 roku życia – 5 pkt.
 2. Osoby z terenu Gminy Łubianka – 3 pkt.
 3. Osoby zamieszkujące miejscowości objęte aktualnym Programem Rewitalizacji Gminy Łubianka – 3 pkt.
 4. Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Klub w swojej działalności wesprze proces edukacyjny, wzmocni proces integracji społecznej, wzmocni poczucie własnej wartości , dostarczy pozytywnych wzorców zachowania,  zapewni bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, rozwoju talentów i zainteresowań.

Miejsce realizacji projektu – Świetlica w Pigży, ul. Parkowa 6 oraz siedziba Fundacji Akademia Rozwoju w Łubiance, ul. Wichrowa 1

Wartość projektu – 46284 tyś. zł

Wkład Funduszy Europejskich: – 43919tyś.zł

Ilość miejsc:  12

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerami: 510 910  574 lub 507 030 840

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie

Oświadczenie RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie