Projekt ,, Czas na zmianę ” Rozmowy kwalifikacyjne, kontrola dokumentów, przypomnienie o bezpłatnych kursach na platformie PARP
Projekt ,, Czas na zmianę ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6