Szkolenie Efektywny Zespół

Organizujemy szkolenia Efektywny Zespół

Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu oraz przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Co to jest zespół, rodzaje zespołów.

Cechy wzorcowego zespołu.

Etapy organizacji zespołu – omówienie faz formowania się grupy – odniesienie do zespołów uczestników.

Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.

Rola i znaczenie jednostki w grupie.

Narzędzia usprawniające komunikację między jednostką,  a pozostałymi członkami zespołu.

 

WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA WSPIERAJĄCA WSPÓŁPRACĘ I PROWADZĄCA DO WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

Błędy w komunikacji międzyzespołowej.

Sposoby porozumiewania się między ludźmi.

Zasady komunikacji – SPM – okazywanie szacunku i dbanie o właściwe relacje.

Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji międzyzespołowej.

Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi.

Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.

Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

Grupa ludzi a Zespół. Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.

Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów.

Stworzenie okazji do wglądu w problemy zespołu, pobudzanie motywacji do działań integracyjnych.

Korzyści wynikające z pracy w zespole różnorodnym.

Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

 

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY W ZESPOLE

Procesy i interakcje w zespole.

Metaplan – metoda stanowiąca diagnozę sytuacji.

Metody uzyskiwania efektu synergii i wyzwalania umysłu zbiorowego.

Współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.

Siatka celów jako narzędzie coachingowe.

 

SYTUACJE KONFLIKTOWE W ZESPOLE. ROLA CZŁONKÓW ZESPOŁU W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI

Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?

Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych.

Test autodiagnostyczny „Zarządzanie sytuacją konfliktową”.

Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.

Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole?

Efektywne zachowania członków zespołu w sytuacjach konfliktowych:

Narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach.

Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.

Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.

Style zachowań i postawy w konflikcie – strategie wyboru.

Asertywna komunikacja – obrona swoich racji, poglądów, a wybór racji korzystniejszych

z punktu widzenia zespołu lub organizacji.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu konfliktami.

Współpraca czy rywalizacja?

Analiza własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu.

Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM INFORMACJI W ZESPOLE

Kanały komunikacji – koszty i skuteczność.

Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji.

Czynniki, które wpływają na skuteczność komunikowania się w zespole.

Podział informacji na adresowaną i dostępną oraz stworzenie systemu rangowania informacji w zespole.

Optymalizowanie ilości, rodzaju i formy wykorzystywanych w zespole dokumentów, informacji.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej  na temat szkoleń zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 507-030-840

Organizujemy szkolenia w Akademii Rozwoju oraz w różnej części Polski.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia!