Projekt „Bądźmy Razem”

Rekrutacja zaczyna się 26.03.2021 – 31.05.2021

Okres realizacji – 26.03.2020 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu – teren miasta Grudziądz

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie ideii samopomocy wśród 16 uczestników tj. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR szczególnie z obszaru rewitalizacji oraz ich integracja z lokalną społecznością.

W trakcie projektu odbędą się:

  •  przygotowanie banku czasu – 6 spotkań – 2 grupy – moje umiejętności, skuteczna komunikacja w grupie, konstruktywna informacja zwrotna, relacje – nawiązywanie i utrzymywania, zarządzanie czasem i budżetem domowym, radzenie sobie z konfliktem;
  • wsparcie psychologa – min. 2h spotkania indywidualne;
  • realizacja Banku Czasu  – cykl min. 6 spotkań z Moderatorem;
  • realizacja działań edukacyjno-integracyjnych : (7 spotkań rękodzielniczych dla 2 grup, 4 spotkania o charakterze sportowym dla 2 grup, 4 spotkania taneczne dla 2 grup, 2 wycieczki, 1 wernisaż integrujący z lokalną społecznością)

KRYTERIA REKRUTACJI

  1. zamieszkanie na terenie LRS LGD „Grudziądzki Spichlerz”, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub Zaświadczeniem;
  2. posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potwierdzonym odpowiednim dokumentem – z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem;
  3. udział w jednym projekcie w ramach grantów współfinansowanych ze środków LDG „Grudziądzki Spichlerz” potwierdzone oświadczeniem uczestnika
  4. udział otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem.

Projekt przyczyni się do niwelowania wśród uczestników biernej postawy oraz przeciwdziałaniu ich niskiej aktywności społecznej.  Chcielibyśmy udzielić pomocy w postaci niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać różnych barier i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – szczególnie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet i mężczyzn. Kompleksowe działania projektowe mają na celu zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym/ społecznym i aktywnej pomocy społecznej.

Miejsce realizacji projektu – Teren miasta Grudziądz

Wartość projektu – 53 530,80

Ilość miejsc – 16 osób

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE DOT. KWALIFIKOWANIA SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM

OŚWIADCZENIE O NIE UCZESTNICZENIU WE WSPARCIU

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY MIAST GRUDZIĄDZ

OŚWIADCZENIE RODO UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BĄDŹMY RAZEM